Conditions

 1. The auction is organised by Studbook Zangersheide V.Z.W., Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken, Belgium, which will sell the foals described on the website www.zangersheide.com on behalf and for account of the sellers.
 2. Participation in this auction implies the explicit and reservation-free knowledge and acceptance of these auction conditions.
 3. The auction will be supervised by the bailiff, assisted by F. de Backer, auctioneer.
 4. The foals will be auctioned in the condition they have at the time of the auction. Buyers are given the opportunity to inspect the exterior and movement of the foals before the auction.
 5. The foals will be auctioned by knock-down to the highest bidder. A bid is considered to be made on personal title of the bidder; by making a bid, a bidder undertakes to pay the Total amount payable, unless a higher bid is accepted thereafter. The bailiff reserves the right to refuse a bid.
 6. The bids and payments are made in EURO.
 7. In addition to the allotment price, the buyer will pay Stoeterij Zangersheide NV a percentage of 10% (excluding VAT) of the allotment price by way of commission and for the mediation in the auction costs. Stoeterij Zangersheide NV will give the buyer an invoice for these services, the amount of which is to be promptly transferred into the account of Stoeterij Zangersheide NV, previous to the delivery of the foal to the buyer.
 8. The settlement of the sales price by buyer is calculated as follows: the allotment price + 10% of such allotment price as buyer’s commission = net price, to be increased with any VAT possibly due, which constitutes the total settlement amount. By making a bid, the bidder undertakes to pay the settlement amount, unless a higher bid is made thereafter.
 9. The Total amount payable shall fall due immediately upon allotment. The buyer receives an invitation to pay the settlement amount.
 10. The foal will be delivered at Stoeterij Zangersheide, at the expense of the seller, where it is offered for a clinical inspection. If the foal is found to be clinically good by the veterinarian appointed by Zangersheide, delivery to the buyer will take place. The liability and the risk with regard to the auctioned foals will be transferred from the seller to the buyer after the delivery of the foal to the buyer. The legal relationship is directly between buyer and seller, meaning that the seller, and not the auction organisation, shall be liable towards the buyer for any fault which the foal may display after the auction.
 11. The foal must be collected at Stoeterij Zangersheide at the expense of the buyer, within 7 days after delivery. After these 7 days, the foal wil be stabled at Stoeterij Zangersheide for the account and risk of the buyer. Delivery will only take place once the settlement amount as defined in Article 8 has been credited to the account number of ZANGERSHEIDE.
 12. Neither the seller nor the buyer can derive any right from the fact that the auction organisation selected the foal and on its request had it submitted to veterinary examination.
 13. The information regarding the foals stated in our auction catalogue intends to give an impression of the qualities of the horse, without pretending to be complete and without any guarantee. Studbook Zangersheide VZW is not liable for any printing errors and / or material errors in the auction catalogue.
 14. The bailiff will settle in last instance all and any disputes that may arise during the auction activity in regard with the sale.
 15. In case of export of a foal, the buyer will submit valid transport documents within 3 months after delivery at Stoeterij Zangersheide, on forfeiture of a penal sum consisting of the VAT as yet to be charged.
 16. In the event of a dispute, related to the auction, should occur between the Seller and the Buyer, the auction committee will make an effort to settle this dispute by mediation. If any of the parties believes that no solution has been reached, the Court of Tongeren will be exclusively competent. To the relationship between the Seller and the Buyer Belgian law applies.
 17. Any dispute arising from this auction and its consequences will be exclusively ruled by Belgian law with exclusion of the provisions of the Vienna Sales Treaty regarding international purchases/sales. The Court of Commerce of Antwerp, Tongeren department and the Court in first instance of Limburg, Tongeren department, are exclusively competent to take cognizance of any disputes.
 18. In the event of a dispute only the Dutch text shall prevail.
 1. De veiling wordt georganiseerd door Studbook Zangersheide VZW met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken, die de in de catalogus beschreven veulens verkoopt namens en voor rekening van de verkopers.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De veiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, geassisteerd door F. de Backer, de veilingmeester.
 4. De veulens worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. Kopers worden voor de veiling in de gelegenheid gesteld om exterieur en beweging van de veulens te inspecteren.
 5. De veulens worden bij hamerslag toegewezen aan de hoogste bieder. Een bod is geacht te worden gedaan op persoonlijke titel van de bieder; door een bod uit te brengen, verbindt een bieder zich tot betaling van het totaal bedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geaccepteerd. De gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor om een bod te weigeren.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO.
 7. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Studbook Zangersheide VZW een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Studbook Zangersheide VZW reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het veulen aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van Studbook Zangersheide VZW.
 8. De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.
 9. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De koper ontvangt een uitnodiging tot betaling van het afrekeningsbedrag.
 10. Het veulen wordt op kosten van de verkoper geleverd op Stoeterij Zangersheide, alwaar het wordt aangeboden voor een klinische keuring. Wanneer het veulen klinisch goed bevonden wordt door de door Zangersheide aangestelde dierenarts, zal de levering aan de koper plaatsvinden. De aansprakelijkheid en het risico betreffende de geveilde veulens gaat over van de Verkoper op de Koper na de levering van het veulen op Stoeterij Zangersheide. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de veulens na de veiling mochten vertonen.
 11. Het veulen dient op kosten van de koper op Stoeterij Zangersheide afgehaald te worden, binnen 7 dagen na levering. Na deze 7 dagen staat het veulen voor rekening en risico van de koper op Stoeterij Zangersheide gestald. Aflevering zal pas plaats vinden zodra het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 7 is bijgeschreven op het rekeningnummer van ZANGERSHEIDE.
 12. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de veulens heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 13. De informatie in onze veilingcatalogus betreffende de veulens is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Studbook Zangersheide VZW is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus.
 14. De gerechtsdeurwaarder beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 15. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na levering op Stoeterij Zangersheide een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 16. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen verkoper en koper.
 17. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
 18. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

This website uses cookies to improve the functioning and ease of use of this website.
Read more